Shafin Farko

Darasi Na Huɗu: Wasulan Hausa


Wasulan Hausa


  1. A B C D E F...
  2. a b c d e f...
  3. B C D F G...
  4. A E I O U
  5. Ɗ Ƙ Ɓ...
  6. Aa Bb Cc Dd Ee...

Juyi Takardun Koyon Rubutu:

  1. Manyan Wasula
  2. Ƙananan Wasula
  3. Buɗe duka